• Algemeen
  Algemeen
 • Algemeen
  Algemeen

  De cliënt moet steeds ingelicht zijn over de toegepaste tarieven zodat deze op het einde van de rit niet voor een onaangenaame verrassing komt te staan.

   

  Voorafgaandelijk kan er een overeenkomst worden opgesteld over de kosten en het ereloon.

  Lees de volledige tekst
 • Contact- en betaalgegevens
  Contact- en betaalgegevens
 • Contact- en betaalgegevens
  Contact- en betaalgegevens

  Jos Lenaerts

  Advocaat

  Armand Maclotlaan 15

  B-3600 Genk

   

  BTW/KBO: BE0818.028.714

   

  kantoorrekening:        BE61 7340 4333 0717                       BIC      KREDBEBB

   

  derdenrekening:         BE17 7340 4333 1121                       BIC      KREDBEBB

  Lees de volledige tekst
 • Erelonen
  Erelonen
 • Erelonen
  Erelonen

  Het ereloon kan op verschillende wijzen berekend worden.

   

  De gebruikelijke berekeningswijze is deze gebaseerd op een vergoeding per uur, waarbij als standaardtarief een ereloon van € 125,00 per uur excl. BTW (hetzij 151,25 per uur incl. 21% BTW) wordt in rekening gebracht.

   

  Er kunnen ook andere afspraken gemaakt worden, zoals een forfaitaire vergoeding (= vast bedrag) of een vergoeding in functie van het bereikte resultaat.

   

  Bij invorderingsdossiers worden percentages afgesproken.

  Lees de volledige tekst
 • Kosten
  Kosten
 • Kosten
  Kosten

  De in rekening te brengen kantoorkosten worden als volgt begroot:

   

  1. dactylografie: deze post dekt alle kantoorkosten en wordt forfaitair berekend over het aantal pagina’s typwerk aan € 11 excl. BTW per blad (hetzij € 13,31 incl. 21% BTW)

   

  1. fotokopies: € 0,40 excl. BTW per kopie (hetzij € 0,48 incl. 21% BTW)

   

  1. verplaatsingskosten: € 0,50 excl. BTW per km (hetzij € 0,60 incl. 21% BTW)

   

  1. opening dossier: € 50 excl. BTW per dossier (hetzij € 60,50 incl. 21% BTW)

   

  1. bijzondere kantoorkosten: deze kosten zijn vb. aangetekende zendingen of andere bijzondere verzendingen, … Voor deze kosten wordt steeds de reeële kostprijs aangetekend in het dossier waarvoor ze zijn gemaakt.

   

  1. telefoon: € 20 excl. BTW per oproep (hetzij € 24,20 incl. 21% BTW) voor telefoongesprekken onder de 10 minuten. Boven de 10 minuten wordt de reeële tijd in rekening gebracht.

   

  1. gerechtskosten: deze kosten worden afzonderlijk begroot. Gerechtskosten worden door de gerechtsdeurwaarder rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd en zijn aan de gerechtsdeurwaarder betaalbaar.
  Lees de volledige tekst
 • Factuurvoorwaarden
  Factuurvoorwaarden
 • Factuurvoorwaarden
  Factuurvoorwaarden
  1. De facturen dienen betaald te worden uiterlijk binnen dertig dagen na de factuurdatum. Protest dient ten laatste 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te worden.

   

  1. Advocaat Jos Lenaerts heeft het recht om zijn prestaties op te schorten tot volledige aanzuivering van de achterstand aan kosten en erelonen.

   

  1. De beroepsaansprakelijkheid is begrensd tot het door de beroepsverzekeraar van advocaat Jos Lenaerts uitbetaald bedrag. Advocaat Jos Lenaerts is verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Van Breda Risk & Benefits. Op eerste verzoek kan een exemplaar van de polis worden verkregen.

   

  1. Eventuele geschillen worden enkel beheerst door het Belgisch recht en worden beslecht door ofwel het Vredegerecht van Genk ofwel de Rechtbank van Eerste Aanleg Limburg. Zowel advcoaat Jos Lenaerts als de cliënt hebben het recht om voorafgaand aan enige procedure te trachten het geschil op te lossen via arbitrage dan wel via advies georganiseerd door de Orde van Advocaten (taxatiecommissie).
  Lees de volledige tekst
 • Dienstenwet
  Dienstenwet
 • Dienstenwet
  Dienstenwet

  Uw advocaat en zijn kantoor

   

  Avocaat Jos Lenaerts is ingeschreven aan de balie van Limburg. Zijn kantoor is gevestigd te 3600 Genk, Armand Maclotlaan 15.

   

  Advocaat Jos Lenaerts oefent het beroep van advocaat uit als zelfstandige. Zijn ondernemings/BTW nr. is BE 0818.028.714.

   

  Per e-mail kan u hem bereiken op advocaat@joslenaerts.be.

   

  Zijn beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij AMLIN EUROPE N.V., Koning Albert II laan 9, 1210 Brussel. Het verzekerde bedrag is € 1.250.000,00 per schadegeval, alle schade inbegrepen. De polis die de beroepsaansprakelijkheid verzekert, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten. U kan de polis consulteren via volgende luik:

   

  Polis BA AMLIN

  Polis insolvabiliteit AMLIN

  Makelaar

  Vanbreda Risk & Benefits N.V.

  Plantin en Moretuslei 297

  2014 Antwerpen

  www.vanbreda-riskandbenefits.be

   

  Uw advocaat en zijn dienstverlening

   

  U kan bij advocaat Jos Lenaerts terecht voor ondermeer volgende diensten:

   

  Juridsich advies en bijstand bij geschillen voor de rechtbank inzake rechtsmateries zoals aangehaald op de website.

   

  Voor informatie of bij klachten

   

  Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u advocaat Jos Lenaerts bereiken:

   

  per post:          Armand Maclotlaan 15 te 3600 Genk

  per e-mail:       advocaat@joslenaerts.be

  per telefoon:    0475/80.11.12

  Lees de volledige tekst
 • E-mail Disclaimer
  E-mail Disclaimer
 • E-mail Disclaimer
  E-mail Disclaimer

  E-MAIL DISCLAIMER

  E-mails die u van ons ontvangt kunnen gevoelige en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u een bericht per vergissing hebt ontvangen, gelieve ons hiervan dan onmiddellijk op de hoogte te brengen en vernietig het bericht zonder het te lezen, te kopiëren of de inhoud ter beschikking te stellen van anderen.

  In geen geval is Advocaat Jos Lenaerts aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de in of met dit e-mailbericht verstuurde informatie. De inhoud hiervan kan advocaat Jos Lenaerts op geen enkele wijze juridisch binden.

   

  Lees de volledige tekst
 • Privacy
  Privacy
 • Privacy
  Privacy

  Advocaat Jos Lenaerts garandeert dat uw privacy wordt gerespecteerd en dat er vertrouwelijk en zorgvuldig omgegaan wordt met persoonsgegevens. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming of aan andere derden.

  Uw persoonsgegevens zullen aan geen enkele andere derde overgemaakt worden of ter beschikking gesteld dan aan de door u aangeduide en voor de hierboven uiteengezette doeleinden of aan een advocaat met uw dossier gelast, of, bijkomstig, binnen de perken van een documentair doel, zodat een advocaat de gegevens in één dossier verzamelt, zou benutten in een ander dossier binnen de perken van de bovenvermelde wet.

   

  Voor de volledige tekst klik op de onderstaande link.

  Lees de volledige tekst

Mr. Jos Lenaerts   •   Armand Maclotlaan 15    •    3600 Genk   •   0475 80 11 12   • advocaat@joslenaerts.be