• Echtscheidingen/onderhoudsgelden uitkeringen na echtscheiding
  Echtscheidingen/onderhoudsgelden uitkeringen na echtscheiding
 • Echtscheidingen/onderhoudsgelden uitkeringen na echtscheiding
  Echtscheidingen/onderhoudsgelden uitkeringen na echtscheiding

  Er zijn verschillende mogelijkheden om uit de echt te scheiden, m.n. de echtscheiding onderlinge toestemming en de echtscheiding onherstelbare ontwrichting.

   

  Een echtscheiding moet geen vechtscheiding zijn. Er moet, in tegenstelling tot vroeger, niet langer een bijzondere reden aangetoond worden om te kunnen scheiden. Het aantonen van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk is voldoende om te kunnen scheiden. Deze onherstelbare ontwrichting wordt bijvoorbeeld aangetoond wanneer echtgenoten gescheiden leven. De onwillige echtgenoot kan de echtscheiding maximaal 12 maanden tegenhouden.

   

  Tijdens de echtscheiding moet er soms een onderhoudsgeld betaald worden en na de echtscheiding soms een uitkering na echtscheiding. Het criterium voor de toekenning van een persoonlijk onderhoudsgeld tijdens de echtscheiding is het behoud van de levensstandaard van tijdens het huwelijk. Voor de uitkering na echtscheiding ligt het criterium voor de toekenning ervan in de economische behoeftigheid.

   

  Een gespecialiseerde advocaat kan, zeker in alimentatiekwesties, een belangrijke bijdrage leveren.

  Read More
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding
  Vereffening en verdeling na echtscheiding
 • Vereffening en verdeling na echtscheiding
  Vereffening en verdeling na echtscheiding

  Scheiden is gemakkelijk geworden gelet op de afwezigheid van ingewikkelende procedures en de geringe formaliteiten. De problemen duiken evenwel meestal pas op bij de vereffening en verdeling van de huwgemeenschap na de echtscheiding.

   

  De echtscheidingsadvocaten brengen tegenwoordig meer tijd door bij de notarissen dan op de rechtbank.

   

  In het echtscheidingsvonnis duidt de Familierechtbank een notaris aan die moet vereffenen en verdelen, zulks via een strikt tijdsschema en in verschillende fases. Deze procedure wordt thans duidelijk omschreven in de wet om het rekken van de vereffening en verdeling tegen te gaan. Vereffeningen en verdelingen die jaren blijven aanslepen zijn thans niet meer aan de orde. Een welomschreven strikte procedure gaat gepaard met tal van formaliteiten die stipt nageleefd dienen te worden. Vooral het correct en tijdig indienen van vorderingen is van fundamenteel belang.

   

  Indien partijen het niet eens worden bij de notaris, moet de notaris de twistpunten voorleggen aan de rechtbank, die dan de knopen doorhakt en vervolgens het dossier terugzendt naar notaris voor verdere afhandeling.

  Read More
 • Omgangsregeling kinderen onderhoudsgelden voor kinderen buitengewone kosten
  Omgangsregeling kinderen onderhoudsgelden voor kinderen buitengewone kosten
 • Omgangsregeling kinderen onderhoudsgelden voor kinderen buitengewone kosten
  Omgangsregeling kinderen onderhoudsgelden voor kinderen buitengewone kosten

  Het moeilijkste aspect van een breuk is het treffen van regelingen omtrent de kinderen.

   

  De rol van de advocaat hierin is niet alleen deze van juridische bijstand maar vooral deze van bemiddelaar met aandacht voor alle pijnpunten. Vaak wordt van een advocaat immers ook een pedagogische begeleiding verwacht.

   

  Aandacht voor de belangen van de kinderen is prioritair en fundamenteel.

   

  Co-ouderschapsregelingen of een bilocatieregeling zijn niet altijd de oplossing. Een juiste regeling is deze waarbij de belangen van het kind centraal staan en ouders gemoedsrust vinden.

   

  Hiernaast dienen ook een aantal financiële aspecten geregeld te worden zoals het onderhoudsgeld, de aftrek van de fiscale en sociale voordelen, …

   

  Tenslotte is ook de omschrijving van de buitgenwone kosten en het aandeel hierin van de ouders een belangrijk aandachtspunt.

  Read More
 • Huwelijkscontracten/wettelijke samenwoning
  Huwelijkscontracten/wettelijke samenwoning
 • Huwelijkscontracten/wettelijke samenwoning
  Huwelijkscontracten/wettelijke samenwoning

  Er bestaan drie types van huwelijksstelsel:

  • het wettelijk stelsel (de aanwinsten zijn gemeenschappelijk)
  • het stelsel van gemeenschap van goederen (alle goederen zijn gemeenschappelijk)
  • het stelsel van scheiding van goederen (alle goederen zijn eigen)

   

  Een huwelijkscontract wordt afgesloten bij de notaris. Het wettelijk stelsel is het stelsel wanneer er geen contract wordt opgemaakt bij de notaris.

   

  Een advocaat kan een belangrijke adviserende rol spelen door te waarborgen dat de verlangens van de cliënt correct worden verwoord in het huwelijkscontract. Een advocaat zorgt ervoor dat op maat van de cliënt tal van bepalingen worden opgenomen in het huwelijkscontract. Foutieve of dubbelzinnige formuleringen kunnen tijdens de echtscheiding of vereffening en verdeling negatieve gevolgen hebben. Een welomschreven huwelijkscontract kan veel leed en zorgen besparen.

   

  Ook de wettelijke samenwoning kan contractueel geregeld worden. In een samenlevingscontract kan bijvoorbeeld geregeld worden welke de implicaties zijn van de wettelijke samenwoonst op fiscaal vlak, op vlak van de kinderen, verdeling van de goederen na het beeïndigen van de samenwoonst, … Een advocaat kan een antwoord geven op al deze vragen.

  Read More
 • Adoptie/betwistingen vaderschap/naamswijzigingen
  Adoptie/betwistingen vaderschap/naamswijzigingen
 • Adoptie/betwistingen vaderschap/naamswijzigingen
  Adoptie/betwistingen vaderschap/naamswijzigingen

  Onderwerpen zoals adoptie, betwistingen vaderschap en naamswijzigingen kunnen een aantal vragen doen rijzen wanneer je hiermee in aanraking komt.

   

  Een advocaat kan u bijstaan in het zoeken van antwoorden rond deze onderwerpen:

   

  • Onder welke voorwaarden kan men adopteren?

  Welke stappen moeten ondernomen worden?

  Hoe verloopt een adoptieprocedure?

  Duurt deze procedure lang?

   

  Vooraleer een adoptie te overwegen, neemt u best contact op met een advocaat.

   

  • De vaderlijke afstamming kan worden vastgesteld op verschillende manieren, m.n.:
   • door de wet, door toepassing van het wettelijk vermoeden van vaderschap
   • door erkenning
   • door een rechterlijke beslissing, in het kader van een procedure van onderzoek naar het vaderschap

   

  Het vaderschap door de wet of door erkenning kan onder bepaalde voorwaarden worden betwist. Wanneer de vader weigert zijn kind te erkennen, kan een erkenning ook gerechtelijk worden afgedwongen.

   

  Een advocaat kan u hierin wegwijs maken en deze procedure voeren.

   

  • Naamswijzigingen, zowel van de voornaam als van de familienaam, zijn in bepaalde gevallen mogelijk. Een advocaat kan voor u deze aanvraag indienen, zodat uw dossier meer kans op slagen heeft.
  Read More
 • Erfrecht/vereffening en verdeling van nalatenschap
  Erfrecht/vereffening en verdeling van nalatenschap
 • Erfrecht/vereffening en verdeling van nalatenschap
  Erfrecht/vereffening en verdeling van nalatenschap

  Het erfrecht, ook genoemd erfenisrecht, regelt de erfopvolging of successie. Wanneer iemand overlijdt, moet geregeld worden wat er gebeurt met bezittingen en schulden.

   

  Het erfrecht in België onderscheidt niet minder dan 5 rangen:

   

  1. de descendenten (kinderen, kleinkinderen, …
  2. de broers en zussen
  3. de ascendenten (ouders, grootouders, …)
  4. de overige zijverwanten (ooms, tantes, neven, nichten, …)
  5. de staat

   

  Het bestaan van een eerdere orde, sluit het bestaan van de volgende orde uit.

   

  Er kan ook een testament zijn. Bovendien zijn er ook reservataire erfgenamen.

   

  Vereffeningen en verdelingen van nalatenschappen geven soms aanleiding tot ernstige familieconflicten.

   

  De notaris gelast met de aangifte van de nalatenschap mag geen partij kiezen.

   

  Tijdig advies inwinnen bij een advocaat is noodzakelijk.

  Read More
 • Strafrecht/ beklaagde en burgerlijke partij
  Strafrecht/ beklaagde en burgerlijke partij
 • Strafrecht/ beklaagde en burgerlijke partij
  Strafrecht/ beklaagde en burgerlijke partij

  Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verdachte, inverdenkinggestelde, beklaagde, beschuldigde en veroordeelde.

   

  Allen hebben een misdrijf gepleegd, worden ervan verdacht of werden ervoor veroordeeld.

   

  Een misdrijf kan een overtreding zijn, een wanbedrijf of een misdaad.

   

  Tijdig een advocaat raadplagen is de boodschap. De advocaat mag immers (moet soms zelfs) ook aanwezig zijn bij de ondervragingen door de politie en het verhoor door onderzoeksrechter.

   

  Op de rechtbank kan de advocaat tevens een belangrijke rol spelen in de opbouw van de verdediging, het toezicht op de naleving van de rechten van verdediging en zo nodig inzoemen op procedurefouten.

   

  De burgerlijke partij is de persoon die schade heeft opgelopen door een misdrijf en hiervoor een schadevergoeding vordert. Elke persoon die schade heeft geleden door een misdrijf kan zich burgerlijke partij stellen. De geleden schade kan zowel moreel als materieel zijn. De advocaat stelt het dossier samen en begroot de diverse schadevorderingen. 

  Read More
 • Verkeersrecht
  Verkeersrecht
 • Verkeersrecht
  Verkeersrecht

  - Welke zijn de gevolgen van een verkeersovertreding?

  - Moet ik de voorgestelde minnelijke schikking aanvaarden?

  - Moet ik voor de Politierechtbank verschijnen?

  - Welk is het verschil tussen alcoholintoxicatie en dronkenschap?

  - Zal ik mijn rijbewijs verliezen?

  - Zijn er alternatieve straffen?

  - Moet ik opnieuw rijexamens afleggen?

  - Beschik ik over een rechtsbijstandsverzekering?

  - Heb ik recht op de vrije keuze van een advocaat of moet ik deze nemen die de verzekeringsmaatschappij of de makelaar mij voorstelt?

  - Hoe kan ik mijn schade verhalen bij een verkeersongevel en hoe moet ik deze begroten?

  - Is het regelingsvoorstel voor mijn schade redelijk?

   

  Een advocaat met ervaring in het verkeersrecht kan u het juiste antwoord geven op al deze vragen.  

  Read More

Mr. Jos Lenaerts   •   Armand Maclotlaan 15    •    3600 Genk   •   0475 80 11 12   • advocaat@joslenaerts.be